Dutch

English

Voorpagina > Visie > Elektriciteitkosten        

Toenemend belang van elektriciteit

Met de transitie naar een duurzame samenleving zal de behoefte aan elektriciteit als energiedrager sterk groeien, ondermeer door de toename van elektrische voertuigen voor (licht) wegtransport en warmtepompen voor zowel laagwaardige warmte (gebouwde omgeving) als hoogwaardige warmte (industrie). Elektriciteit wordt in dit scenario bij voorkeur duurzaam opgewekt in onshore en offshore windparken, zon PV installaties, hydro en getijden energie, terwijl het gebruik van (schaarse) biomassa wordt gereserveerd voor de productie van brandstoffen voor zwaar wegtransport, scheep- en vliegverkeer en als grondstof voor de (petro-) chemische industrie.

'Werkelijke' kosten elektriciteitgeneratie

De uitbreiding van de capaciteit voor elektriciteitgeneratie en de vervanging van bestaande centrales brengt grote investeringen met zich mee. Gegeven de lange levenscyclus van deze investeringen is het van essentieel belang om een realistisch beeld te hebben van de ontwikkeling van de 'werkelijke' kosten van elektriciteitgeneratie voor de verschillende alternatieven in de komende decaden. Dit is geen triviale exercitie, deels omdat de uitkomst van de 'werkelijke' kosten afhangt van de allocatie van 'externe' maatschappelijke kosten en deels omdat het voorspellen van de ontwikkeling van technologische factoren (b.v. leercurve), economische factoren (b.v. grondstofkosten) en politieke factoren (b.v. fiscale afdracht) inherent onzeker is. De onderbouwing verreist aannames voor:

  • Investering gerelateerde kosten: Ontwikkeling van de 'standaard' capaciteit, investeringskosten, economische levensduur en kapitaalskosten (gekoppeld aan het investeringsrisico);
  • Productierendement, beschikbaarheid en brandstofkosten: Ontwikkeling in conversierendement, utilisatie en de leveringskosten van steenkool, gas en biomassa;
  • Operationele kosten: Kosten van dagelijkse operaties, onderhoud & beheer, locatie en verzekering;
  • Externe kosten: Kostenontwikkeling van CO2 emissierechten en belastingregime;
  • Overige kosten: Onbalanskosten (wind en zon PV) en prijsvolatiliteit (fossiele brandstoffen).

De Energy Transition Group heeft een model ontwikkeld waarin deze kosten worden geëvalueerd op basis van diverse aannames. De basis doorrekening levert de volgende projecties:


Powergeneration cost for different technologies


De onderliggende aannames zijn voor discussie vatbaar, maar het algemene beeld is dat naar onze overtuiging niet: De kosten van hernieuwbare elektriciteit uit wind en zon PV zullen dalen en de kosten van elektriciteit uit kolen en gascentrales zullen stijgen. Het kantelpunt verschilt per technologie en hangt af van de omstandigheden. Naar onze verwachting zullen alle hernieuwbare technologieën, met uitzondering van biomassa, binnen twintig jaar lagere generatiekosten hebben dan conventionele fossiele centrales:

  • Onshore wind levert bij een gunstig windklimaat (kustgebieden) productiekosten vanaf ca. 50 €/MWh en is daarmee nu al concurrerend met gas en kolencentrales wanneer CO2 emissiekosten van 20 €/ton CO2 worden toegerekend (zoals hier aangenomen), en aanzienlijk goedkoper dan kolencentrales met Carbon Capture & Storage (CCS). Windturbines vormen een volwassen technologie en we verwachten hier geen spectaculaire prijsdalingen;
  • Offshore wind met productiekosten tot 170 €/MWh vereist op dit moment nog aanzienlijke subsidies, maar door optimalisatie van de productieketen (offshore installatie, onderhoud en beheer), toepassing van 'stopcontacten op zee' en verder opschaling naar 10 MW turbines is een halvering van deze kosten in de komende 20 jaar realistisch;
  • Zon PV technologie heeft nog een aanzienlijke potentie voor verder prijsdaling tot turnkey prijzen van 0,40 €/Wp voor grootschalige installaties. 'Utility scale' zon PV parken in zonrijke gebieden in Zuid-Europa zullen op termijn de laagste generatiekosten leveren in de orde van 30 €/MWh. Maar ook kleinschalige installaties in de bebouwde omgeving in midden en noord Europa zullen met prijzen tot 60 €/MWh concurrerend zijn met de leveringskosten van fossiele centrales.

Economische factoren zoals prijs, prijsstabiliteit en leveringszekerheid zullen uiteindelijk de transitie naar hernieuwbare energie bepalen: “The stone age did not end because of lack of stone” (Sheikh Zaki Yamani, Olieminister Saoedi-Arabië, Economist van 23 oktober 2003).

    Copyright © 2013 Energy Transition Group BV - All rights reserved  – Sitemap  – Voorpagina