Dutch

English

Voorpagina > Visie > Stellingen voor discussie        

Stellingen voor discussie

Hieronder vindt u enkele stellingen die onze huidige visie op de energietransitie weergegeven. Wij scherpen graag onze gedachten door een inhoudelijk debat. Stuur uw opmerkingen naar vision@energytransitiongroup.com.


Vision

 1. De transitie van fossiele naar duurzame energiebronnen is:
  • Noodzakelijk om de levering van energie tegen voorspelbare en betaalbare prijzen in de komende decades zeker te stellen en het risico op klimaatveranderingen te beperken door de CO2 concentratie in de atmosfeer niet verder te laten oplopen dan 450 ppm in het jaar 2050 (60% boven het pre-industriŽle niveau van 280 ppm);
  • Haalbaar om een nagenoeg volledig duurzame energievoorziening te realiseren rond 2050 op basis van bestaande energieproductietechnologieŽn (hydro, windenergie, zon PV, zonneboilers, biomassa, getijdenenergie, geothermie, ...) in combinatie met energiebesparingen en systeemveranderingen (toepassing van elektrische auto's, brandstofcellen, warmtepompen in combinatie met warmtekoude-opslag, ...);
  • Aantrekkelijk omdat hernieuwbare energie uiteindelijke de goedkoopste oplossing zal bieden en de markt van duurzame energietechnologieŽn enorme groeikansen biedt voor de maakindustrie, de bouw- en installatiesector en (nieuwe) energiebedrijven en daarmee een aanzienlijke bijdrage kan leveren tot de economische groei, werkgelegenheid en welvaart.
  ... maar er zijn aanzienlijke barriŤres door de:
  • Complexiteit welke samenhangt met het multidisciplinaire karakter - d.w.z. de verwevenheid van technische, economische, sociologische, regelgeving en politieke aspecten - en de hoogte en levensduur van de benodigde 'upfront' investeringen, die een consistente benadering vereisen op lange termijn en, bij voorkeur, op wereldwijde schaal;
  • Gevestigde belangen die door de transitie mogelijk worden bedreigd. Verwacht mag worden dat bestaande spelers in de energie industrie de waarde van hun activa en bedrijfsmodellen veilig willen stellen; dat overheden hun energie gerelateerde belastinginkomsten in stand willen houden; en dat R&D instituten de noodzaak van meer onderzoek zullen benadrukken en behoedzaam zullen omgaan met de belangen van hun financiers;
  • Begrensde mogelijkheden van overheden om centraal tot consistente, wereldwijde afspraken te komen die voldoende zekerheden geven aan private partijen om benodigde lange termijn investeringen met beperkte risicopremies te kunnen realiseren.
 2. Lokale energie-initiatieven van bedrijven en burgers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie omdat:
  • Decentrale energieproductie in toenemende mate kan concurreren met centrale energieproductie door de kostendaling en rendementsverhoging van kleinschalige opwekking (b.v. zon PV, middelgrote windturbines en brandstofcellen) en de toepassing van warmtekracht-koppeling (WKK), waardoor minder energie verloren gaat;
  • Lokale energie-initiatieven beter in staat zijn om het vereiste maatschappelijk draagvlak te creŽren van bedrijven en burgers door de directe betrokkenheid bij het opstellen van de plannen, de implementatie, de financiering en de gerealiseerde voordelen.
 3. Een gedeelde visie op de duurzame economie op lange termijn en een nationaal energietransitieplan zijn van groot belang om tot regelgeving en beleid te komen waarin:
  • Een 'gelijk speelveld' wordt gecreŽerd voor hernieuwbare energie en lokale energieproductie door:
   • Het in rekening brengen van externe kosten zoals de maatschappelijke kosten van milieuvervuiling en CO2 uistoot;
   • Herverdeling van de energiebelasting (die nu bijna uitsluitend door kleingebruikers wordt opgebracht) naar meer gelijkmatige verdeling tussen kleingebruikers en grootgebruikers;
   • Transportkosten van lokale energie te verlagen door deze tarieven te ontkoppelen van de kosten van de nationale infrastructuur.
  • De noodzakelijke systeemveranderingen in de consumptie en productie van energie worden gestimuleerd, waaronder:
   • Het elektricificeren van licht wegtransport door de introductie van elektrische auto's en het elektricificeren van de warmtelevering door gebruik van elektrische warmtepompen in combinatie met warmte koude opslag (WKO);
   • Het bevorderen van regelbare (gasgestookte) elektriciteitcentrales en compensatie van de kosten voor het opereren in deellast;
   • Het aanleggen van HVDC kabels voor elektriciteitstransport over lange afstanden zodat de 'intermittency' van hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon wordt uitgemiddeld;
   • Het afstemmen van vraag en aanbod d.m.v. 'slimme netten'.
  • Groene groei wordt bevorderd door 'cleantech' bedrijven een kans te geven om een 'track record' op te bouwen in demonstratieprojecten en door de vorming van groene investeringsfondsen.

    Copyright © 2013 Energy Transition Group BV - All rights reserved  Ė Sitemap  Ė Voorpagina