Kennis

Kennis

Met onze kennis en ervaring op een breed scala van duurzame technologieën, haalbaarheidsanalyses, aanbestedingen en uitvoeringstrajecten ondersteunen wij bedrijven, energie coöperaties, gemeenten en regionale initiatieven:


Duurzame technologie:

 • Energiebesparing:
  • Isolatie
  • Klimaatregeling
  • LED lampen
  • Klasse A elektrische apparatuur
 • Duurzame opwek:
  • Zonnepanelen
  • Zonnecollectoren
  • Windturbines
 • Opslag
  • Elektriciteitsopslag
  • Warmteopslag
 • All-electric verwarming:
  • LW warmtepompen
  • WW warmtepompen
  • Bodem warmtewisselaars

Haalbaarheidsanalyse:

 • Doorrekening van de energiebalans op uur-basis over kalenderjaar:
  • Gas en elektriciteitsverbruik
  • Duurzame productie
 • Inschatting investering en operationele kosten:
  • Activity based costing model
  • Markt benchmarks o.b.v. offertes voor vergelijkbare systemen
 • Historische tarieven en projecties:
  • Leveringstarieven, energiebelasting en ODE
  • Eenmalige en terugkerende netwerkkosten
 • Historische en actuele subsidies:
  • Exploitatie: SDE++, SCE, …
  • Investering: ISDE, BOSA, …
 • W&V, balans en kasstroom projecties:
  • Rendement
  • Terugverdientijd

Aanbesteding & realisatie:

 • Overzicht van leveranciers
 • Opstellen offerte uitvraag:
  • Beschrijving bestaande situatie
  • Programma van eisen
  • Voorwaarden voor de offerte
  • Vereiste informatie bij offerte
  • Gunningscriteria
 • Keuzevoorbereiding leverancier selectie:
  • Vergelijking offertes
  • Score op gunningscriteria
 • Begeleiding bouw
 • Opleveringsinspectie

Grote route-afhankelijke investeringen vergen een adequate modellering van de totale energiehuishouding, zodat de energiemaatregelen in samenhang kunnen worden geëvalueerd

De figuur hieronder classificeert de meest gangbare energiemaatregelen naar de omvang en route-afhankelijkheid van de investering (zoals weergegeven in de rijen van de tabel); en het type investering o.b.v. de trias-energetica (zoals weergegeven in de kolommen van de tabel). Beperkte investeringen (‘laaghangend fruit’) en route-onafhankelijke (‘no regret’) investeringen kunnen o.b.v. afzonderlijke business cases worden genomen.

We houden de analyse als ETG graag zo eenvoudig als mogelijk (maar niet eenvoudiger dan dat). Voor de evaluatie van investeringen in de eerste categorie van beperkte investeringen, levert ETG een simpele (‘achterkant van de sigarendoos’) berekening. Investeringen in de overige twee categorieën worden met het LEAP model doorgerekend, waarbij modellering van het 0-scenario o.b.v. de huidige energiehuishouding alleen nodig is voor de derde categorie van investeringen, de route afhankelijke investeringen. Voor de route onafhankelijke investeringen van de tweede categorie wordt het huidige aardgas- en elektriciteitsverbruik als uitgangspunt genomen.