Projecten

ETG levert onafhankelijk advies over het ontwikkelen, financieren en exploiteren van duurzame-energie-projecten in de gebouwde omgeving en de industrie. Zie hieronder een aantal van onze projecten.

Pijnacker, Zuid-Holland

VV Oliveo met 290 zonnepanelen op weg naar een volledig duurzame energievoorziening

ETG voert voor de KNVB een programma uit om de huidige energiehuishouding van voetbalverenigingen te analyseren en per vereniging een routekaart op te stellen om op termijn aardgasvrij en energieneutraal te worden.

Voor VV Oliveo uit Pijnacker heeft ETG een ‘energiescan’ op de huidige energiehuishouding uitgevoerd en twee alternatieve ‘routekaarten’ van energiemaatregelen uitgewerkt waarmee de vereniging 100% duurzaam wordt en fors kan besparen op de energiekosten.

ETG heeft ook de eerste stap in de uitvoering begeleid waaronder 290 zonnepanelen op de sporthal worden geplaatst. De installatie zal 110.000 kWh/jaar aan stroom leveren. Dit dekt niet alleen het huidige elektriciteitsverbruik af, maar houdt ook alvast rekening met het stroomverbruik van later te plaatsen elektrische warmtepompen.

Leek, Groningen

Verduurzaming van de KleinsteSoepFabriek met zonnecollectoren en warmteterugwinning

De KleinsteSoepFabriek (KSF) uit Leek maakt soep zoals je het thuis maakt, maar dan in een grotere soepketel: met echte biologische ingrediënten, krachtige kruide, specerijen. Zonder E-nummers of onnatuurlijke smaakmakers.


KSF heeft al zonnepanelen op het dak liggen, maar wil nu ook het productieproces verder verduurzamen door toepassing van zonnecollectoren en terugwinning van warmte. In samenwerking met Aqua-Area-Water-Systems voert ETG een analyse van de energiehuishouding uit en de mogelijkheden om radicale besparingen op het gebruik van aardgas te realiseren.

Delft, Zuid-Holland

Haalbaarheidsanalyse van een grootschalig zonnestroomdak met het RABLE montagesysteem

RABLE maakt een zelfdragend, ballastvrij, montagesysteem voor zonnepanelen. Met deze innovatieve oplossing wordt de plaatsing van zonnepanelen op alle platte daken mogelijk gemaakt, ook wanneer de dakconstructie zeer zwak is. Bijna 50% van de dakoppervlakken in Nederland wordt vanwege bouwtechnische beperkingen “ongeschikt” geacht voor zonne-energie. Deze oplossing kan daarmee een grote bijdrage leveren aan de energietransitie.

ETG is partner in het RABLE pilotproject om het prototype zelfdragende montagesysteem voor zonnepanelen in de praktijk te testen. Deze pilot wordt uitgevoerd met subsidie van RVO uit de DEI+ regeling. ETG onderzoekt daarbij de haalbaarheid van de plaatsing van een grootschalige PV-installatie met het RABLE montagesysteem op de gebouwen van de voormalige NKF fabriek aan de Schieweg in Delft.

Haarlem, Noord-Holland

Inrichting van regionaal projectbureau en koepel-energiecoöperatie Kennemer Energie

ETG partner Guus Jansen is mede oprichter van Stichting Kennemer Energie en Coöperatie Kennemer Energie (nu Kennemer Kracht) en vervulde diverse bestuursfuncties in beide organisaties. Daaraan voorafgaand ontwikkelde ETG het bedrijfsplan voor een grootschalige uitrol van collectief gefinancierde zonnedaken in de regio Kennemerland.

ETG levert de LEAP-PV Haalbaarheidsanalyse software aan Kennemer Energie, waarmee nieuwe zonnestroom projecten technische en economische worden doorgerekend.

DRIFT instituut Erasmus Universiteit, Rotterdam

Masterclasses Versnelling van de Energietransitie

Het DRIFT instituut (Dutch Research Institute For Transitions) is in 2004 opgericht onder de koepel van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

DRIFT onderzoekt hoe duurzaamheidstransities worden beïnvloed en versneld en organiseert masterclasses waarin de grote maatschappelijke transitie processen worden besproken met beleidsmakers en ‘koplopers’ in het veld.

Namens ETG heeft Guus Jansen als gastspreker meerdere colleges gegeven over de ‘Versnelling van de Energietransitie’.

Haarzuilens, Utrecht

Ontwikkeling van zonnestroomdaken voor energiecoöperatie Haarse Zon

Energiecoöperatie Haarse Zon uit Haarzuilens wil met de duurzame energie die in en rond het dorp wordt opgewekt volledig in de eigen elektriciteitsbehoefte voorzien. Op drie gebouwen aan de Thematerweg zijn inmiddels 1588 zonnepanelen geplaatst, waarmee ca. 75% van de elektriciteitsbehoefte wordt afgedekt.


ETG heeft de oprichting van EC Haarse Zon begeleid; de business cases opgesteld voor de verschillende daken o.b.v. de postcoderoosregeling; het projectmanagement voor de realisatie van de zonnedaken uitgevoerd en als ‘expert van buitenaf’ de bijeenkomsten met de bewoners ondersteund.

Woerden, Utrecht

Ontwikkeling routekaart voor de energietransitie van bedrijventerrein de Putkop

In opdracht van de gemeente Woerden heeft ETG een routekaart opgesteld voor de energietransitie van bedrijventerrein de Putkop. Om het startpunt helder te maken, is een inventarisatie gemaakt van alle gebouwen en gebouwgegevens en zijn het energieverbruik en de energiekosten per gebouw geregistreerd. Daarbij zijn aanvullende schattingen gemaakt waar verbruiksgegevens ontbraken. Onder een ‘All Electric’ scenario kan het bedrijventerrein op jaarbasis energieneutraal gemaakt wordem. Met aanvullende maatregelen kan de Putkop mogelijk ook op dagbasis energieneutraal kan worden gemaakt.

Om de theorie aan de praktijk te koppelen zijn twee aanvullende programma’s uitgevoerd. Onder het eerste programma is voor dertien bedrijven een energiescan uitgevoerd, met energielabelbepaling en een energieadvies over mogelijke energiebesparingsmaatregelen. Voor zeven andere locaties is een informeel energieadvies gegeven. Onder het tweede programma zijn voor 21 bedrijven (op 25 locaties) de mogelijkheden onderzocht voor het inrichten van een zonnestroominstallatie op het dak.

Eindhoven, Brabant

Business case en TRL assessment voor TNO/Solliance voor de productie van op maat gemaakte dunne-film, flexibele zonnepalen

Building Integrated Photovoltaic (BIPV) biedt een meer esthetische uitstraling dan conventionele Building Applied PV (BAPV) oplossingen, maar het kostenniveau is nog te hoog om breed te kunnen worden toegepast. Een door TNO/Solliance ontwikkelde prototype voor de productie van op maat en op kleur gemaakte dunnefilm PV elementen kan hier verandering in brengen.

De technische en economische haalbaarheid van deze nieuwe productietechnologie is onderzocht. De verschillende marktsegmenten zijn daarbij in kaart gebracht en gebruikt voor het bepalen van een gefaseerde go-to-market strategie. De business case voor de operationele ontwikkeling en marktintroductie is uitgewerkt om de productie van een investeringsmemorandum voor te bereiden.

Haarlem, Noord-Holland

High Level Business Case Energiecoöperatie DE Ramplaan

Voor de gemeente Haarlem, heeft ETG een integrale en kwantitatieve studie uitgevoerd naar de technische en financiële haalbaarheid van de transitie naar een volledige en duurzame energie zelfvoorziening van het Ramplaan kwartier in Haarlem. De mogelijke aanpassingen aan de woningen (isolatie, lage temperatuur ruimteverwarming, warmtepomp in combinatie met een gesloten WKO, zon PV & zonneboiler) en mogelijke inrichting van een centrale wijk infrastructuur (Zon PV, windturbine(s), tuinbouwkassen, biomassa en energie-terugwinning uit afval en rioolstromen d.m.v. hoge-druk anaerobe biovergisting en thermisch/katalytisch kraken) zijn in samenhang, zowel technisch als economisch geëvalueerd.

Twee hoofdscenario’s zijn in detail doorgerekend. In het ‘All electric’ scenario wordt de energievraag, inclusief ruimteverwarming en warm tapwater, voorzien door elektriciteit, welke duurzaam in de wijk wordt gegenereerd. In het ‘Maximaal duurzaam’ scenario worden zowel elektriciteit als warmte duurzaam in de buurt opgewekt. Deze studie vormt een eerste stap op de route naar een duurzame, lokale energievoorziening in de wijk. Het geeft aanbevelingen voor de vervolgstappen en aanbevelingen per technologie om de leveringszekerheid te bevorderen en uitvoeringsrisico’s te beheersen.

//